Αναλυτικά παραδείγματα με όλες τις αλλαγές του ΕΦΚΑ

Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης κατά 33,3% προβλέπει η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες.

Επισημαίνεται ότι η εγκύκλιος σε ό,τι αφορά τη βάση υπολογισμού των ελάχιστων εισφορών που είναι ο κατώτατος μισθός των 586,08 ευρώ που ίσχυε μέχρι και τον Ιανουάριο, ουσιαστικά έχει εφαρμογή μόνο για τον πρώτο μήνα του 2019, επειδή από την 1η Φεβρουαρίου ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 650 ευρώ και άρα θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω τα ποσά που συνδέονται με αυτόν. Για τον λόγο αυτόν η χθεσινή εγκύκλιος του ΕΦΚΑ επισημαίνει ρητά ότι με τη διαμόρφωση των κατώτατων ορίων των νέων μισθών από την 1η Φεβρουαρίου 2019, που είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, θα ακολουθήσουν νέες οδηγίες.

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις εισφορές του Ιανουαρίου 2019 ισχύουν τα εξής:

1. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου σύνταξης που καταβάλλουν ελ. επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, μειώνεται από 20% σε 13,33%.

2. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου σύνταξης που καταβάλλουν οι αγρότες μειώνεται και διαμορφώνεται μεταβατικά για τα έτη 2019 έως 2022 ως εξής:

■ για το έτος 2019 από 18% σε 12%,
■ για το έτος 2020 από 19% σε 12,67%,
■ για το έτος 2021 από 19,5% σε 13% και
■ για το έτος 2022 από 20% σε 13,33%.

3. Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς κλάδου σύνταξης που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ και οι αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προερχόμενοι από τον πρώην ΟΑΕΕ, μειώνεται και διαμορφώνεται σε ποσοστό 13,33%, καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας από την ημέρα της πρώτης υπαγωγής τους στην ασφάλιση (αντί του 14% για τα 2 πρώτα έτη και 17% για τα επόμενα 3 έτη).

Ελάχιστες μηνιαίες εισφορές

Οι ελάχιστες μηνιαίες εισφορές διαμορφώνονται κατά περίπτωση για τον Ιανουάριο του 2019 ως εξής:
Α. Ασφαλισμένοι σε ένα ταμείο:

1. Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά κλάδου σύνταξης ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων διαμορφώνεται, έως 31/1/2019, σε 117,22 ευρώ (586,08 Χ 20%).

2. Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά κλάδου σύνταξης αγροτών, ασφαλισμένων π. ΟΓΑ διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 73,85 ευρώ (410,26 Χ 18%).

Η περαιτέρω κλιμάκωση έως την ολοκλήρωση του ποσοστού 20% διαμορφώνεται, κατ’ έτος, ως εξής:
■ από 01/01/2020 έως 31/12/2020 σε ποσοστό 19%,
■ από 01/01/2021 έως 31/12/2021 σε ποσοστό 19,5% και
■  από 01/01/2022 και εντεύθεν σε ποσοστό 20%.

3. Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά κλάδου σύνταξης ασφαλισμένων π. ΕΤΑΑ και αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια, που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, προερχόμενοι από τον π. ΟΑΕΕ, κατά την πρώτη πενταετία από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 13,33% επί του ποσού που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών και διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 54,69 ευρώ (410,26 Χ 13,33%).

Β. Παράλληλη ασφάλιση:

1. Στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης με, α) άσκηση πολλαπλών μη μισθωτών δραστηριοτήτων και β) άσκηση μισθωτής και μη μισθωτής δραστηριότητας, η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 117,22 ευρώ (586,08 Χ 20%).

2. Σε περίπτωση μισθωτής εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και παράλληλης άσκησης αγροτικής δραστηριότητας (με ετήσιο αγροτικό εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό των 4.923,12 ευρώ), η ελάχιστη μηνιαία εισφορά κλάδου σύνταξης διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 73,85 ευρώ (410,26 Χ 18%).

Τι ισχύει για αγρότες και επαγγελματίες

Προς καλύτερη κατανόηση της χθεσινής εγκυκλίου του ΕΦΚΑ για τις μειωμένες εισφορές των αυτοαπασχολουμένων τον Ιανουάριο του 2019 παραθέτουμε τα εξής παραδείγματα:

Μείωση μηνιαίας εισφοράς κύριας σύνταξης για ασφάλιση σε ένα ταμείο

Παράδειγμα 1ο: Ελεύθερος επαγγελματίας (π. ΟΑΕΕ), με ετήσιο εισφοροδοτούμενο εισόδημα (ΚΦΑ + Καταβλητέες εισφορές) ύψους 9.000,00 ευρώ.

Η μηνιαία εισφορά κλ. σύνταξης, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφοράς διαμορφώνεται σε 99,98 ευρώ (9.000,00/12, 750,00 Χ 13,33%).

Επειδή η μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 117,22 ευρώ (586,06 Χ 20%), θα απαιτηθεί η ελάχιστη μηνιαία εισφορά κλ. σύνταξης 117,22 ευρώ.

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. σύνταξης θα διαμορφωνόταν σε 150,00 ευρώ (9.000,00/12, 750,00 Χ 20%), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 32,78 ευρώ.

Παράδειγμα 2ο: Αγρότης (π. ΟΓΑ) με ετήσιο εισφοροδοτούμενο εισόδημα (ΚΦΑ + Καταβλητέες εισφορές) ύψους 6.000,00 ευρώ.

Η μηνιαία εισφορά κλάδου σύνταξης, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφοράς διαμορφώνεται σε 60,00 ευρώ (6.000,00/12, 500,00 Χ 12%).

Επειδή η μηνιαία εισφορά κλ. σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 73,85 ευρώ (410,26 Χ 18%), θα απαιτηθεί η ελάχιστη μηνιαία εισφορά του κλάδου σύνταξης των 73,85 ευρώ.

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. σύνταξης θα διαμορφωνόταν σε 90,00 ευρώ (500,00 Χ 18%), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 16,15 ευρώ.

Μείωση μηνιαίας εισφοράς κύριας σύνταξης στην παράλληλη ασφάλιση

Παράδειγμα: Ελ. επαγγελματίας (π.ΟΑΕΕ) και παράλληλα αγρότης (π. ΟΓΑ), με ετήσιο εισφοροδοτούμενο εισόδημα (ΚΦΑ+ Καταβλητέες εισφορές) από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 4.000,00 ευρώ και από αγροτική δραστηριότητα ύψους 9.000,00 ευρώ. Η μηνιαία εισφορά κλ. σύνταξης, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφοράς, διαμορφώνεται σε 134,43 ευρώ και προκύπτει ως εξής:

■  44,43 ευρώ (4.000,00/12, 333,33 Χ 13,33%) και
■   90,00 ευρώ (9.000,00/12, 750 Χ 12%).

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. σύνταξης θα διαμορφωνόταν σε 201,67 ευρώ και προκύπτει ως εξής:
■  66,67 ευρώ (4.000,00/12, 333,33 Χ 20%) και
■  135 ευρώ (9.000,00/12, 750 Χ 18%), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 24,75 ευρώ.

Υπολογισμός της ελάφρυνσης στους επιστήμονες

Μείωση εισφορών για ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ (άρθρο 98 του ν. 4387/2016)

Παράδειγμα 1ο: Αυτοαπασχολούμενος, ασφαλισμένος του π. ΕΤΑΑ, με περισσότερα από 5 έτη ασφάλισης, έχει ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα ύψους 16.000,00 ευρώ. Αφού ληφθούν υπόψη οι μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 98 του ν.4387/2016, η μηνιαία εισφορά για τον κλ. σύνταξης υπολογίζεται ακολουθώντας τα πιο κάτω στάδια:

α) Υπολογισμός μηνιαίας εισφοράς κλ. σύνταξης

Η μηνιαία εισφορά, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφορών διαμορφώνεται σε 177,73 ευρώ (16.000/12, 1.333,33 Χ 13,33 %)

β) Υπολογισμός μείωσης του άρθρου 98 «επί του εισοδήματος».

Σύμφωνα με τις κλίμακες εισοδήματος, για εισόδημα από 7.033,01 – 16.000,00 εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, μείωση για τον κλ. σύνταξης ποσού 49,14 ευρώ (σχετικό παράδειγμα υπολογισμού υπάρχει και στην υπ’ αριθμό 1/2017 εγκύκλιο/οδηγία ΕΦΚΑ).

γ) Συνολικό ποσό μηνιαίας εισφοράς κλ. σύνταξης.

Η μηνιαία εισφορά που θα καταβάλλει ο ασφαλισμένος μετά την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 ισούται με 128,59 ευρώ (177,73 – 49, 14), δεδομένου ότι δεν υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς (117,22 ευρώ). Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. σύνταξης θα διαμορφωνόταν:

■  σε 266,67 ευρώ, (1.333,33 Χ 20%),
■  μείον 73,72 ευρώ (μείωση κλάδου σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4387/2016)

Σύνολο: 192,95 ευρώ (σύνολο μηνιαίας εισφοράς κλ. σύνταξης), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 64,36 ευρώ.

Παράδειγμα 2ο: Αυτοαπασχολούμενος (π. ΕΤΑΑ), κάτω πενταετίας, έχει ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα ύψους 8.400,00 ευρώ. Αφού ληφθούν υπόψη οι μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 98 του ν.4387/2016, η μηνιαία εισφορά για τον κλ. σύνταξης υπολογίζεται ακολουθώντας τα πιο κάτω στάδια:

α) Υπολογισμός μηνιαίας εισφοράς κλ. σύνταξης

Η μηνιαία εισφορά, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφορών διαμορφώνεται σε 93,31 ευρώ (8.400/12, 700 Χ 13,33%)

β) Υπολογισμός μείωσης του άρθρου 98 επί του εισοδήματος.

Σύμφωνα με τις κλίμακες εισοδήματος, για εισόδημα από 4.922,01 – 8.400,00 εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, μείωση για τον κλ. σύνταξης ποσού 19,32 ευρώ.

γ) Συνολικό ποσό μηνιαίας εισφοράς κλ. σύνταξης

Η τελική μηνιαία εισφορά που θα καταβάλλει ο ασφαλισμένος μετά την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 ισούται με 73,99 ευρώ (93,31 – 19,32), δεδομένου ότι δεν υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς 54,69 ευρώ (410,26 Χ 13,33%).

δ) Ασφαλιστική οφειλή

Το ποσό των 23,91 ευρώ (δηλ. η διαφορά 117,22 – 93,31), αποτελεί ασφαλιστική οφειλή, η οποία εξοφλείται.

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλάδου σύνταξης θα διαμορφωνόταν:

■  σε 119,00 ευρώ (700,00 Χ 17%, κατά το 4ο έτος ασφάλισης),
■  μείον 24,63 ευρώ (μείωση κλ. σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4387/2016)

Σύνολο: 94,37 ευρώ (σύνολο μηνιαίας εισφοράς κλ. σύνταξης), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 20,38 ευρώ και κρατείται ως ασφαλιστική οφειλή το ποσό των 21 ευρώ (140,00-119,00).

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1446777/o-neos-xartis-ton-eisforon